Ion Luca Caragiale | O scrisoare pierduta | Actul III | Scena III

Publicat deMadalina Marcu

ACEIAªI – fãrã TRAHANACHE ºi PRISTANDA

CAÞAVENCU

(cãtrã grupul lui)

Ei, cum sã-l trimeþi în Camerã, nene, pe stimabilul? Nu zic, are ideile, opiniile lui – ºi eu respect ideile, numai sã fie sincere, ºi el e sincer, n-ai ce zice, – respect la orice opiniune!… Dar sã-þi vie stimabilul cu idei învechite, cu opiniuni ruginite, ºi sã te sperie mereu cu Europa, cu zguduiri, cu teorii subversive… asta nu mai merge… Astfel de opiniuni nu le respect, sã-mi dea voie sã-i spui…

POPESCU

Nu, uite ce susþine Farfuridi, n-ai înþeles; susþine cã adicã dupã istorie – d-aia se teme el de zguduiri – nu trebuie sã dãm exemplu rãu surorilor noastre de ginte latinã. N-ai auzit, chiar a zis-o el: surorile noastre de ginte latinã…

IONESCU

Da! A zis-o…

CAÞAVENCU

(cu aer de protecþie)

Voi dascãlii sunteþi bãieþi buni, dar aveþi un cusur mare: cum vã vorbeºte cineva de istorie, s-a isprãvit, are dreptate. (cu putere.) Ce istorie? Apoi, dacã e vorba de istorie, apoi ce te-nvaþã istoria mai întâi ºi-ntâi?

POPESCU

Cã România de la Traian…

CAÞAVENCU

Nu-i aºa…

IONESCU

Cã adicã strãbunul nostru…

CAÞAVENCU

Ce strãbun! Ce nostru! Vezi cã nu ºtiþi! (cu tonul retoric.) Or, mai întâi ºi-ntâi istoria ne învaþã anume cã un popor care nu merge înainte stã pe loc, (publicul începe sã-i ia aminte cã peroreazã ºi se grupeazã încet-încet împrejurul lui ca sã asculte) ba chiar dã înapoi, cã legea progresului este aºa, cã cu cât mergi mai iute, cu atât ajungi mai departe. (Grupul lui Caþavencu aprobã ºi admirã, grupul lui Farfuridi ºi Brânzovenescu, care s-au apropiat ºi ascultã mai dintr-o parte, dã din umeri.)

IONESCU

Asta e aºa.

POPESCU

Nici nu mai încape vorbã.

FARFURIDI

(înþepat)

Da! Progres! Progres fãrã conservaþiune, când vedem bine cã Europa…

CAÞAVENCU

(întrerupându-l lãtrãtor)

Nu voi, stimabile, sã ºtiu de Europa d-tale, eu voi sã ºtiu de România mea ºi numai de România… Progresul, stimabile, progresul! În zadar, veniþi cu gogoriþe, cu invenþiuni antipatriotice, cu Europa, ca sã amãgiþi opinia publicã…

FARFURIDI

(ºi mai înþepat)

Dã-mi voie… Mi se pare cã altcineva amãgeºte opinia publicã…

CAÞAVENCU

Nu voi sã ºtiu de ce zici d-ta.

BRÂNZOVENESCU

Fireºte cã nu vrei sã ºtii… nu-þi vine la socotealã…

CAÞAVENCU

(ºi mai lãtrãtor)

Sã-ºi vazã de trebile ei Europa. Noi ne amestecãm în trebile ei? Nu… N-are prin urmare dreptul sã se amestece într-ale noastre… D-ta eºti advocat, eºti confrate cu mine…

FARFURIDI

Da, sunt avocat, dar nu sunt confrate cu d-ta…

CAÞAVENCU

(urmându-ºi jocul)

ªtii ca ºi mine principiul de drept, fiecare cu al sãu, fiecare cu treburile sale… oneste bibere…

FARFURIDI

Da’ de onest n-ai încotro!… (grupurile Caþavencu ºi Farfuridi încep a se despãrþi, fiecare de o parte.)

CAÞAVENCU

(cu totul înþepãtor)

Stimabile, nu ºtiu pentru ce d-ta mã prigoneºti de la o vreme… Ce ai cu mine? Suntem în faþa alegãtorilor, stimabile: or, nu încape picã; sã luptãm: d-ta o sã-þi pui candidatura, o ºtim; eu þi-o declar cã mi-o pui pe a mea… luptã electoralã! ªi ºtim cã lupta electoralã este viaþa popoarelor… De ce te revolþi contra adevãrului? În contra dreptului?… Oneste bibere, onorabile!… (aprobãri din partea grupului.)

FARFURIDI

(izbucnind)

Ia scuteºte-mã cu mofturile d-tale! Onest d-ta? Pe de o parte “Rãcnetul Carpaþilor”, pe de altã parte chiverniseala confraþilor; pe de o parte opoziþie la toartã, pe de altã parte teºcherea la buzunar!… Urlã târgul, domnule…

BRÂNZOVENESCU

(trãgându-l de mânecã)

Tache! Tache!

FARFURIDI

(smucindu-se)

Ia lasã-mã-n pace, sã mã rãfuiesc odatã cu domnul… Ce adicã, noi nu ºtim, nu vedem, orbi suntem? D-ta eºti candidatul prefectului…

CAÞAVENCU

(râzând)

Eu sunt candidatul grupului tânãr, inteligent ºi independent… Onorabilul, venerabilul nostru prezident – (îl cautã cu ochii) unde e venerabilul prezident? Nu-l vãz… -va proclama, pe cât ºtim, astã-searã pe candidatul comitetului dv. – comitetul dv. – …Or, dacã voi avea onoarea ca sã mã agreeze ºi comitetul dv. … cãci e al dv. …

FARFURIDI

(fierbând mereu)

Nu mai este comitetul nostru, este al dumitale…

BRÂNZOVENESCU

Tache! Tache, fii cuminte. (îl trage de mânecã, Farfuridi se smuceºte.)

CAÞAVENCU

(cu ton batjocoritor)

Adicã, dã-mi voie, d-ta nu mai eºti al comitetului! (grupurile se desineazã distinct de douã pãrþi ºi se privesc cu încordare.)

FARFURIDI

Da, eu nu mai sunt, eu care am susþinut totdeauna partidul… ºi d-ta, care l-ai înjurat totdeauna… eºti!

CAÞAVENCU

Dã-mi voie!…

FARFURIDI

(furios)

Ce voie! Ce voie!… Vii cu moftologii, cu iconomii, cu soþietãþi, cu scamatorii, ca sã tragi lumea pe sfoarã… cu dãscãlimea d-tale, (miºcare în grupul Caþavencu) cu moftangiii d-tale…

POPESCU

(violent)

Domnule, retrage-þi cuvântul!

FARFURIDI

(continuând)

Cu grupul (umflând cuvintele) inteligent,… independent,… impertinent! (porneºte spre fund cu Brânzovenescu ºi cu grupul lor.)

TOÞI

(din grupul lui Caþavencu)

A! A! (se reped spre ei, zgomot, învãlmãºalã ºi ghiontuieli.)

FARFURIDI

(ieºind prin fund)

Vã-nvãþãm noi, papugiilor!

GRUPUL CAÞAVENCU

Afarã! Afarã! (urmãreºte în fund pe cei din grupul Farfuridi.)

(Toatã lumea s-a înghesuit în fund ºi a ieºit afarã cu zgomot. În tot timpul scenii urmãtoare, sala întrunirii e goalã. În fund, prin uºe, se vãd mai mulþi alegãtori primblându-se în sus ºi-n jos, vorbind încet ºi fumând.)

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...