Ion Luca Caragiale | O scrisoare pierduta | Actul III | Scena I

Publicat deMadalina Marcu

Actul III

(Teatrul înfăţişează sala cea mare a pretoriului primăriei, un fel de exagon din care se văd trei laturi. Trei uşi în fund; cea din mijloc dă în coridorul de intrare; pe cea din dreapta se citeşte: “Ofiţer ţivil”; pe cea din stânga: “Arfiva”. În stânga la planul al doilea, o uşă cu inscripţia “Cabinetul Primarelui”. În dreapta, acelaşi plan, altă uşă cu inscripţia: “Reghistratura”. – Partea din stânga până la uşa “Arfivei” este despărţită de scenă cu un grilaj de lemn acoperit cu perdeluţe de chembrică verde. Lângă grilaj, la stânga, în scenă, este o estradă pe care sunt aşezate masa şi jeţul prezidenţial. Înaintea mesei, puţin mai jos, este tribuna. Pe masă sunt două candelabre, hârtie, călimări şi un clopoţel. Pe tribună o sticlă şi un pahar de apă. De partea dreaptă sunt bănci dese şi scaune; sub estradă, asemenea. Peste tot sunt bănci şi scaune, afară de o cărare lăsată liber de la uşa de intrare din fund prin mijlocul scenii, pe unde vine şi se duce lumea. Pe pereţi câteva lămpi atârnate în cuie. Lumină cam săracă. La ridicarea perdelii, Trahanache este la masa prezidenţială în jeţul său, la spatele tribunei. Împrejurul mesii, Brânzovenescu şi alţi cetăţeni. -Înaintea tribunii, cu spatele spre dânsa, alegători, cetăţeni, public, unii şezând jos, alţii în picioare. Pe bănci, pe scaune şi împrejur asemenea. În capul băncilor din faţă, e Caţavencu împreună cu Ionescu, Popescu şi alţi dascăli şi partizani. – Farfuridi e la tribună. -Perdeaua se ridică asupra unei întreruperi. În toată sala e rumoare. Prezidentul agită clopoţelul.)

Scena I

TRAHANACHE, CAŢAVENCU, BRÂNZOVENESCU, FARFURIDI, IONESCU, POPESCU, CETĂŢENI, ALEGĂTORI, PUBLIC (Rumoare)

FARFURIDI

(de la tribună)

Daţi-mi voie (gustă din paharul cu apă.) Daţi-mi voie! (Rumoare.)

TRAHANACHE

(trăgându-şi clopoţelul)

Stimabili! Onorabili! (afabil) faceţi tăcere! Sunt cestiuni importante, arzătoare la ordinea zilei… Aveţi puţintică răbdare… (cătră Farfuridi.) Dă-i înainte, stimabile, aveţi cuvântul!

FARFURIDI

(cătră adunare)

După ce am vorbit dar din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt…

POPESCU

Parol?… Numai dacă t-ei ţinea de vorbă. (râsete în partea unde sunt dascălii.)

FARFURIDI

Rog, nu mă-ntrerupeţi, daţi-mi voie…

TRAHANACHE

(cătră partea unde e Popescu)

Stimabile, nu-ntrerupeţi…

FARFURIDI

După ce am vorbit dar din punctul de vedere istoric şi din punctul de vedere de drept, voi încheia, precum am zis, cât se poate mai scurt. (bea o sorbitură, apoi, reluându-şi răsuflarea, rar ca şi cum ar începe o poveste.) La anul una-mie-opt-sute-două-zeci-şi-unu… fix… (Rumoare şi protestări în grupul lui Caţavencu: A! A! A!)

POPESCU

Dacă ne-ntoarcem iar la 1821 fix, ne-am procopsit. (rumoare şi protestări.)

FARFURIDI

Daţi-mi voie… La una-mie-opt-sute…

TOŢI

(în cor, cu tonul lui)

Douăzeci-şi-unu fix… (rumoare şi protestări.)

FARFURIDI

Daţi-mi voie.

TRAHANACHE

(clopoţel)

Stimabile, onorabile! Nu întrerupeţi… Aveţi puţintică…

CAŢAVENCU

Ce răbdare, venerabile domnule prezident! Ceasurile sunt înaintate. Sunt şi alţi oratori înscrişi să vorbească…

TOŢI DIN GRUP

Da! Da!

CAŢAVENCU

Onorabilul orator a promis să încheie cât se poate mai scurt: apoi ce fel de scurt este asta, s-o luăm a doua oară de la 1821? A! A! A!

TOŢI DIN GRUP

A! A! A! (rumoare.)

FARFURIDI

Daţi-mi voie…

TRAHANACHE

(cătră Farfuridi cu dulceaţă, ridicându-se peste masă cătră tribună)

Stimabile… eu gândesc că nu ar fi rău să sărim la 48…

CAŢAVENCU

(strigând)

Mai bine la 64…

POPESCU, IONESCU şi TOŢI DIN GRUP

Da! Da! La 64…

TRAHANACHE

(ridicându-se ca şi când ar consulta adunarea)

Adică… la plebicist?

TOŢI

Da, la plebicist! (zgomot.)

FARFURIDI

(întorcându-se cu spatele spre adunare şi cu faţa la prezident)

Daţi-mi voie, domnule prezident; mi-aţi acordat cuvântul: îmi pare că un prezident o dată ce acordă cuvântul…

TRAHANACHE

(sculându-se şi punând, peste masă, mâinile pe umerii lui Farfuridi, mângâietor)

Dacă mă iubeşti, stimabile, fă-mi hatârul… să trecem la plebicist… dorinţa adunării!…

FARFURIDI

Dar, domnule prezident…

TRAHANACHE

(şi mai rugător)

Să trecem la plebicist! (îl întoarce binişor de umeri cu faţa spre adunare.)

TOŢI

(cu putere)

Da! La plebicist! La plebicist!

FARFURIDI

(soarbe o dată şi cu aerul resignat)

Ce ziceam dar? La 1864, vine, mă-nţelegi, ocaziunea să se pronunţe poporul printr-un plebicist… Să vedem însă mai-nainte… să ne dăm seama bine de ce va să zică… de ce este un plebicist…

IONESCU

Ştim ce este plebicistul! Mersi de explicaţie!

TOŢI

Nu trebuie explicaţie… (rumoare.)

FARFURIDI

(cătră întrerupători)

Daţi-mi voie! (cătră Trahanache.) Domnule prezident!…

TRAHANACHE

(clopoţel)

Stimabilii, onorabilii, rog nu întrerupeţi pe orator, (foarte afabil) faceţi tăcere; sunt cestiuni arzătoare la ordinea zilii; aveţi puţintică răbdare. (cătră Farfuridi.) Aveţi cuvântul, stimabile, daţi-i înainte!

FARFURIDI

(luând vânt)

Când zicem dar 64, zicem plebicist, când zicem plebicist, zicem 64… Ştim, oricine dintre noi ştie ce este 64, să vedem ce este plebicistul… (cu tărie începând fraza.) Plebicistul!…

CAŢAVENCU

Aci nu e vorba de plebicist…

FARFURIDI

Daţi-mi voie; (discutând cu Caţavencu) mi se pare că atunci când zicem 64… (cu energică convingere) şi să nu căutaţi a încerca măcar să mă combateţi; vă voi dovedi cu date istorice că toate popoarele îşi au un 64 al lor…

CAŢAVENCU

Daţi-mi voie; nu e vorba de 64. (rumoare aprobativă pentru Caţavencu.)

FARFURIDI

Daţi-mi voie… (Toate colochiile şi întreruperile se fac avocăţeşte, cu multă vioiciune şi cu tonul înţepat şi volubil.) Domnule prezident!…

TRAHANACHE

(clopoţel)

Stimabile, onorabile, faceţi tăcere… avem cestiuni arzătoare…

CAŢAVENCU

(ridicându-se în capul băncii)

Cum, domnule prezident? De unde până unde 64 chestie arzătoare la ordinea zilei? Dacă nu mă-nşel, îmi pare că suntem în anul de graţie 1883… Ce are a face? Chemaţi pe onorabilul orator la cestiune…

TRAHANACHE

(ridicându-se iar peste masă şi atingându-l pe umere pe Farfuridi)

Stimabile… (afabil şi rugător) să lăsăm plebicistul, dacă mă iubeşti; să trecem la cestiune.

FARFURIDI

(obosit de întreruperi, întorcându-se cu faţa spre Trahanache şi cu spatele la adunare)

Domnule prezident, aţi binevoit a-mi acorda cuvântul… Eu cred c-ar trebui…

CAŢAVENCU

(strigând)

Nu trebuie, onorabile!

TOŢI DIN GRUP

Nu, nu trebuie!

TRAHANACHE

(punând mânile, peste masă, pe umerii lui Farfuridi, şi foarte dulce)

Mă rog, dacă mă iubeşti, fă-mi hatârul… dorinţa adunării, stimabile… (îl întoarce de umeri binişor cu faţa spre adunare.)

TOŢI

Da! La chestiune! La chestiune!

FARFURIDI

(foarte obosit, soarbe şi se resignează)

Ajungem dar la chestiunea reviziunii Constituţiunii şi Legii Electorale…

TOŢI

(cu satisfacţie)

A! Aşa da!

TRAHANACHE

(asemenea)

A! (clopoţel.) Ei! Acu aveţi puţintică răbdare… (cătră Farfuridi.) Scurt, stimabile, scurt, dacă mă iubeşti: dorinţa adunării.

FARFURIDI

(asudă, bea şi se şterge mereu cu basmaua)

Mă rog, daţi-mi voie! Ştiţi care este opinia mea în privinţa revizuirii?

TOATĂ SALA

Nu!… Să vedem!… Spune!

CAŢAVENCU

(batjocoritor)

Să vedem opinia lui d. Farfuridi. (Trahanache clopoţeşte.)

FARFURIDI

(asudă mereu şi se emoţionează pe văzute)

Opinia mea este aceasta: e vorba de revizuire, da?

TOŢI

(puternic)

Da! Da!

FARFURIDI

(emoţionat şi asudând)

Atunci, iată ce zic eu, şi împreună cu mine (începe să se înece) trebuie să [sic] zică asemenea toţi aceia care nu vor să cază la extremitate (se îneacă mereu), adică vreau să zic, da, ca să fie moderaţi… adică nu exageraţiuni!… Într-o chestiune politică… şi care, de la care atârnă viitorul, prezentul şi trecutul ţării… să fie ori prea-prea, ori foarte-foarte… (se încurcă, asudă şi înghite) încât vine aci ocazia să întrebăm pentru ce?… Da… Pentru ce?… Dacă Europa… să fie cu ochii aţintiţi asupra noastră, dacă mă pot pronunţa astfel, care lovesc soţietatea, adică fiindcă din cauza zguduirilor… şi… idei subversive… (asudă şi se rătăceşte din ce în ce) şi mă-nţelegi, mai în sfârşit, pentru care în orce ocaziuni solemne a dat probe de tact… vreau să zic într-o privinţă, poporul, naţiunea, România… (cu tărie) ţara în sfârşit… cu bun-simţ, pentru ca Europa cu un moment mai nainte să vie şi să recunoască, de la care putem zice depandă… (se încurcă şi asudă mai tare) precum, – daţi-mi voie – precum la 21, daţi-mi voie (se şterge) la 48, la 34, la 54, la 64, la 74 asemenea şi la 84 şi 94, şi eţetera, întru cât ne priveşte… pentru ca să dăm exemplul chiar surorilor noastre de ginte latine însă! (foarte asudat, se şterge, bea, iar se şterge şi suflă foarte greu. Trahanache a urmărit cu mâna tactul sacadelor oratorice ale lui Farfuridi. Bravo şi aplauze în fund, conduse de Brânzovenescu; râsete şi sâsâituri în grupului lui Caţavencu. Clopoţelul lui Trahanache de abia se mai aude. – După ce s-a mai oprit zgomotul, cu multă aprindere.) Daţi-mi voie! Termin îndată! Mai am două vorbe de zis. (zgomotul tace.) Iată dar opinia mea. (în supremă luptă cu oboseala care-l biruie.) Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale… Din această dilemă nu puteţi ieşi… Am zis! (Aplauze în fund, sâsâituri în faţă. Farfuridi coboară zdrobit, ştergându-se de sudoare, şi merge în fund. Brânzovenescu şi alţi alegători îl întâmpină şi-i strâng mâna. – Rumoare. Mai mulţi din auditoriu se scoală şi strică rândurile. Caţavencu suie de la dreapta în mijloc, unde vorbeşte încet cu grupul său gesticulând viu. Cu un alt grup mai în fund Farfuridi şi Brânzovenescu asemenea. – Pristanda iese misterios din cabinetul primarului, trece prin uşcioara grilajului, care este la spatele tribunii, şi trage de pulpană pe Trahanache, care sună clopoţelul.)

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...